هاست میزبانی لینوکس ایران

پلن اول 150 مگابایت
 • 150 مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • 2 عدد دیتا بیس
 • 100 عدد اکانت میل
 • 10 عدد ساب دامین
 • ندارد قابلیت اتصال دامنه
 • 1 عدد اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن دوم 300 مگابایت
 • 300 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد دیتا بیس
 • 100 عدد اکانت میل
 • 20 عدد ساب دامین
 • 1 عدد قابلیت اتصال دامنه
 • 5 عدد اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن سوم 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضا
 • 7 گیگابایت پهنای باند
 • 10 عدد دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • 4 عدد قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن چهارم 1000 مگابایت
 • 1000 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن پنجم 2000 مگابایت
 • 2000 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن ششم 3000 مگابایت
 • 3000 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن هفتم 4000 مگابایت
 • 4000 مگابایت فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن هشتم 5000 مگابایت
 • 5000 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن نهم 6000 مگابایت
 • 6000 مگابایت فضا
 • 35 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن دهم 7000 مگابایت
 • 7000 مگابایت فضا
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن یازدهم 8000 مگابایت
 • 8000 مگابایت فضا
 • 45 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن دوازدهم 9000 مگابایت
 • 9000 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل
پلن سیزدهم 10000 مگابایت
 • 10000 مگابایت فضا
 • 55 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اکانت میل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود قابلیت اتصال دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه پشتیبان گیری
 • Direct Admin کنترل پنل